Jak začít podnikat

Chcete začít podnikat, ale nevíte, jak na to? V tomto článku se dozvíte kroky ke správnému podnikání.

Podnikání je vlastně cílevědomá soustavná činnost, která je vykonávána za účelem dosažení zisku. Je to činnost provozována samostatně, vlastním jménem a na vlastní účet.

Každé podnikání je spojeno s rizikem neúspěšnosti jeho výrobku či služeb, rizikem úspěšnosti konkurence či rizikem ztráty vynaloženého kapitálu.

První, co musíme udělat je, zjistit si, jestli budeme nebo nebudeme potřebovat živnostenský list.K některým druhům podnikání je potřeba i jiného oprávnění, tudíž si zjistíme, co k naší činnosti budeme potřebovat.

Nejdříve musíme jít na živnostenský úřad, který je v každém větším městě, kde vyplníme jednotný registrační formulář. Tímto vyplněním vlastně provedeme najednou všechny nutné registrace a ohlášení (daň z příjmu a popřípadě i další daně, zdravotní a sociální pojištění) a ohlásíme námi zvolenou živnost. Jelikož si živnostenský úřad zjistí vše sám, nebudeme potřebovat ani výpis z trestného rejstříku.

Pokud máme podnikání uvedeno jako naší hlavní činnost, budeme muset od úplného začátku podnikání platit zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění, které se platí zpravidla měsíčně. Avšak pokud podnikáme na vedlejší činnost, k zaplacení zdravotního pojištění a sociálního pojištění nám poslouží daňové přiznání, které se vyplňuje a podává až po skončení roku. V případě, že náš zisk bude velice nízký, nebudeme muset platit sociální pojištění vůbec.

Naším úkolem, jako úkolem podnikatele, je schovávání všech dokladů, které nám poslouží k tvorbědaňové evidence, popř. k evidenci příjmů. Jestli jsme se při registraci na živnostenském úřadě zaregistrovali jako plátci DPH, musíme vést taktéž evidenci o DPH (dána zákonem), která je vedená čtvrtletně.

Když skončí rok, podáváme jako podnikatel daňové přiznání k dani z příjmu – tento formulář najdeme na Finančním úřadě, popř. i volně ke stažení na internetu. Pokud jsme plátci DPH, musíme plnit po celý rok povinnosti plátce DPH a daňově přiznání k DPH podáváme každé čtvrtletí.

Podmínky pro podnikání máme dvojího druhu – všeobecné a zvláštní. Mezi všeobecné patří především trestní bezúhonnost, dosažení věku 18ti let, způsobilost k právním úkonům a žádné nedoplatky na daních. Mezi zvláštní podmínky patří odborná bezúhonnost, spolehlivost a délka práce.

Podnikat může každý, pokud splní podmínky dané živnostenským zákonem (uvádí základní předpoklady pro podnikání fyzických osob) nebo obchodního zákoníku (uvádí podmínky pro podnikání právnických osob). Tyto dva zákoníky řeší vztahy mezi podnikateli a také mezi fyzickými osobami.

Podnikatel

Vymezen Obchodním zákoníkem jako osoba, která splňuje některé z níže uvedených znaků.

Fyzická osoba

 • zapisuje se do živnostenského rejstříku (živnostenský rejstřík = seznam živností v regionu vedený  městského či krajského úřadu)
 • podniká na základě živnostenského oprávnění, koncese, jiné – advokáti, zemědělci, lékaři aj.
 • podniká podle vlastních předpisů – advokát, lékař, jsou sdružení v profesních komorách,které dohlíží na jejich činnosti
 • provozuje zemědělskou činnost – zapsána do evidence jako samostatně hospodařící rolník
 • jednání vede pod svým jménem a příjmením, nebo pod názvem obchodní firmy, která ho odlišuje od ostatních (jméno + příjmení + dodatek)

Právnická osoba

 • společnost několika lidí, podnikající pod obchodní firmou
 • zapsána v obchodním rejstříku (obchodní rejstřík = veřejný seznam všech právnických osob a některých fyzických osob)
 • musí kromě získání živnostenského oprávnění uzavřít smlouvu o založení = společenská smlouva, o podpisu se zapisuje do obchodního rejstříku
 • dnem zápisu do obchodního rejstříku právnická osoba vzniká a dnem vymazání z obchodního rejstříku končí
 • podniká pod názvem obchodní firmy
 • do obchodního rejstříku se zapisují  údaje, podle nichž je možné získat informace o daném podnikateli

Obchodní rejstřík

Obsahuje obchodní firmu, sídlo, IČO (identifikační číslo organizace, které je přiděleno každému podnikateli českým statistickým úřadem), právní formu podnikání, předmět podnikání, jméno a bydliště podnikatele atd.

Název firmy

Fyzická osoba má zpravidla název skládající se z jména a příjmení plus dodatku (malíř, truhlář). Právnická osoba začíná svůj název jménem (př. podnik), může to být i zkratka vlastníků – J. K. R.

Předpoklady podnikání

Předpokladem pro podnikání je existence výrobních faktorů (práce, půda a kapitál) a osobní předpoklady podnikatele pro podnikání. Předpoklady pro podnikání jsou především vědomosti a zkušenost z oboru podnikání, dobré jednání s lidmi, skvělé rozhodování a organizování práce. Podnikatel by měl být především pracovitý, cílevědomý, vytrvalý, důsledný a psychický odolný.

Otázky podnikatele

Začínající podnikatel musí řešit řadu otázek, na které si musí umět odpovědět:

 • co vyrábět, jaké služby poskytovat
 • kde bude podnikat
 • jakým způsobem
 • v jakém rozsahu
 • jaké výrobní faktory použije
 • kolik finančních zdrojů bude potřebovat (vlastní, cizí)
 • jakou zvolit právní formu podnikání

Úkoly podnikatele

Úkolem podnikatele je bezpodmínečně výroba statků nebo poskytování služeb a tím uspokojovat potřeby zákazníků. Měl by umět spojovat základní činitele výroby tak, aby vytvářel zisk (př. práce, pracovní prostředí = kapitál + přírodní zdroje) a měl by dokázat zavádět nové techniky a technologie.

Právní forma podnikání

Podnikatel by si měl vybrat právní formu podnikání, pod kterou chce vystupovat. Těchto právních forem je poměrně dost:

 • a. s. – akciová společnost
 • spol. s. r. o. – společnost s ručením omezeným
 • k. s. – komanditní společnost
 • v. o. s. – veřejná obchodní společnost
 • s. p. – státní podnik
 • družstvo
 • sdružení

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář